Skip to content

Vad gör en talpedagog?

I Sverige har idag minst en elev per skolklass tal- eller språksvårigheter i någon form. Talpedagogerna är en viktig resurs för att hjälpa dessa elever, så att de får samma möjligheter som alla andra barn. Om ett barn inte får hjälp kan hen hämmas i sin utveckling, och löper större risk att inte lyckas i skolan.

En talpedagog arbetar för det mesta i skolan eller förskolan, men är oftast anställd direkt av kommunen. I större kommuner finns flera talpedagoger anställda. En viktig uppgift är att göra studier av nya barn i skolan eller förskolan, i de fall då man misstänker att det rör sig om en språkstörning, vilket är betydligt allvarligare än språksvårigheter. En språkstörning kan resultera i att ett barn har problem med att tolka eller förstå saker som sägs. I dessa fall kopplas en logoped in.

En logoped har en medicinsk utbildning och har avlagt en speciell logopedexamen. Vem som helst kan inte kalla sig logoped. Logopeden arbetar framför allt med att diagnosticera och behandla språkstörningar som afasi och dyslexi. Både en logoped och en talpedagog börjar arbeta så tidigt som möjligt med barnen, eftersom det är lättare att komma till rätta med problemen ju yngre barnen är.

I samarbete med andra

En talpedagogs arbete bedrivs alltid i samarbete med klasslärare eller förskollärare, föräldrar och specialpedagoger. Inte minst handlar talpedagogens arbete om att handleda andra för att dessa ska kunna stötta barnet i arbetet och den språkliga utvecklingen. Många talpedagoger är även utbildade specialpedagoger. Många gånger samarbetar talpedagogen också med en logoped.

Extra viktigt är talpedagogens arbete i särskolorna. Många elever som har någon form av funktionsnedsättning har även talsvårigheter, vilket gör att de mer sällan blir förstådda av sin omgivning. Detta spär på det utanförskap som många barn med funktionshinder redan innan upplever i sitt dagliga liv.